Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnossa ollaan eniten huolissaan luontoarvoista

Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (Ely-keskus) puuttuu lausunnossaan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta eniten luontoarvojen säilymiseen. Luonnonsuojelusta Ely-keskus toteaa 14. elokuuta antamassaan lausunnossa, muun muassa, että kaavakartalta B puuttuvat yksityiset luonnonsuojelualueet: Tervalanvuoren länsipuolella sijaitseva Lietunsalon metsä, perustettu 2015 ja Heinisuon länsipuolella sijaitseva Lietunsalon metsä 2, perustettu 2017. Lisäksi kaavan luontoselvityksessä ei ole käsitelty kaavan vaikutuksia Natura-alueeseen. Natura-alueen sisään on kaavaehdotuksessa osoitettu seuraavia kaavamerkintöjä: maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus ja ulkoilureitti. Näiden kaavamerkintöjen vaikutuksia Natura-alueeseen ei ole käsitelty. Kaavaan osoitetun ulkoilureitin osalta tulee varmistua sen sijoittumisesta kokonaisuudessaan olemassa olevalle polkureitistölle ja Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee täydentää. Kaavamääräyksissä on oma kaavamerkintä Natura-alueelle, mutta kaavamääräyksen sisältö puuttuu. Ely-keskus katsoo, että vaikutusarvioinnin ja kaavamääräysten puutteellisuuden vuoksi kaavaehdotus ei ole riittävä turvaamaan Mäntänvuoren Natura 2000 -alueen suojeluarvojen säilymistä. Liito-oravasta kaivataan selvityksiä Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain perusteella. Sassin vanhan metsän alueen läheisyydessä on liito-oravan elinympäristö, jossa on tehty havainto liito-oravasta vuonna 2004. Luontoselvityksessä ei ole tietoa siitä, että liito-oravan esiintyminen alueella olisi tarkistettu. Kaavaehdotuksessa liito-oravan elinalue on osoitettu RM-alueeksi, matkailupalvelujen alue, ja eteläosaltaan P-2-alueeksi, palvelujen ja hallinnan alue. Luontoselvitystä tulee täydentää liito-oravan elinympäristön osalta. Sassin lentokentän eteläpuolella on liito-oravan elinympäristö, josta ei luontoselvityksessä näy merkintää että liito-oravan esiintyminen alueella olisi varmistettu. Kaavaehdotuksessa tämä elinympäristö on osoitettu palvelujen ja hallinnan alueeksi. Luontoselvitystä on täydennettävä. Pättiniemen metsäalueesta todetaan, että yhden maastokäynnin perusteella ei liito-oravan, ensimmäiset havainnot 1995 ja viimeisin 2014, käytössä ollutta elinympäristöä lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen voida todeta hävinneeksi. Ely-keskus toteaa, että liito-oravalle tulee osoittaa puustoisina, vähintään 30 metriä leveinä säilytettävät kulkuyhteydet Pättiniemen liito-orava alueelta ympäröiville metsäalueille. Ely-keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt kartoittamaan liito-oravan nykyisen esiintymisen Alarannan alueella, koska siellä on tehty havaintoja lajista vuonna 2010. Kaavoittajan vastineessa on todettu, että alueella ei ole havaittu merkkejä liito-oravista. Kaavan tausta-aineistona olevasta 2017 päivätystä luontoselvityksestä ei kuitenkaan löydy tietoja kartoituksesta. Täydennystä kaivataan Alarannan alueen liito-oravatietojen osalta. Vilppulankosken läheisyydessä olevilla alueilla on Ely-keskukselle tulleen havaintoilmoituksen mukaan kartoitettu liito-oravan esiintymistä. Alueelta onkin tehty jätöshavaintoja liito-oravasta luontoselvityksessä esitetyiltä kolmelta alueelta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa ole havaittu. Vilppulankosken liito-oravan elinympäristöt puuttuvat kaavaehdotuskartalta. Kasvit ja linnut Kyrönniemellä osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve on osoitettu hirvenkellon kasvupaikan kohdalle. Hirvenkello on valtakunnallisesti vaarantunut kasvilaji, havainto on vuodelta 2013. Alarannan metsä on luontoselvityksessä todettu paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Alue on todettu muun muassa pohjantikan ja kanahaukan ruokailualueeksi ja mahdolliseksi pesimäalueeksi. Ely-keskus toteaa, että alueen rakentaminen kaavan mukaisesti hävittää alueen nykyiset linnustoarvot. Pättiniemessä on todettu 2017 tehdyssä linnustoselvityksessä valtakunnallisesti vaarantuneen lajin ruokailualueita ja alueen on todettu sopivan myös lajin pesimäalueeksi. Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavaehdotusta ei tule hyväksyä, ennen kuin on varmistuttu siitä, ettei se ole luonnonsuojelulain vastainen.