Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kaupunki määräsi ohjeen matkoille, lounaille, lahjoille ja edustamiseen – Kiellettyä etuutta ei saa ottaa vastaan vapaa-ajallakaan

Mänttä-Vilppulan kaupunki laati ohjeet edustamisesta ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta. Ne koskevat kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Yleisten periaatteiden mukaan tasapuolisuus ja virkamiehen puolueettomuus luovat perustan viranomaistoiminnalle. Toiminnan pitää myös ulkopuolisten sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta näyttää puolueettomalta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17. pykälän mukaan viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaisten taloudellista tai muuta etuutta, josta säädetään rikoslain 40. pykälässä. Ohjeessa todetaan, että rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai arvoa ei ole määritelty. Keskeistä on arvioida, voiko edun vaatiminen, hyväksyminen tai vastaanottaminen vaarantaa luottamuksen viranhaltijaan, työntekijöihin tai luottamushenkilöön. Merkitystä on tarjotun edun arvolla, mahdollisuudella vaikuttaa edun tarjoajaa koskevan asian käsittelyyn, ratkaisuun tai tarjoajaa koskeviin tuleviin ratkaisuihin. Niin ikään merkitystä on henkilön asemalla organisaatiossa ja sillä, syntyykö kiitollisuudenvelkaa edun tarjoajaa kohtaan. Mikäli edun vastaanottaminen on katsottava kielletyksi, sen vastaanottaminen ei ole sallittua yksityishenkilönäkään, kuten lomalla tai muuna vapaa-aikana. Lounaskäyntien määrään ohjeistus Tavanomaiselle lounaalle voi osallistua perustellusta syystä, mikäli se ei ole omiaan heikentämään luottamusta kunnan toiminnan tasapuolisuuteen. Ohjeen mukaan ruokatarjoilun määrää on syytä rajoittaa enintään muutamaan kertaan vuodessa kutakin yhteistyökumppania kohden. Yhteistyökumppanin lounastapaamista ei voi ottaa vastaan esimerkiksi tarjouskilpailun aikana. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee harkita huolellisesti mahdollinen osallistumisensa yksityishenkilöiden, yritysten tai järjestöjen kustannuksella kulttuuritapahtumiin, urheilukilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin, joihin joutuu normaalisti lunastamaan pääsylipun. Jos kyseinen tapahtuma sijoittuu yhteistyötapaamisten kokousta väliin tai niiden jälkeen, on virka- ja luottamusmiesten osallistuminen helpommin hyväksyttävissä. Luottamushenkilöiden osallistuminen tapahtumiin saattaa olla perusteltua luottamushenkilön tehtäviin liittyen ja kohteliasta yhteistyötahojen huomioon ottamista. Asiaa arvioitaessa merkitystä on lunastettavan pääsylipun hinnalla ja tapahtuman sijaintipaikalla, edellyttääkö tapahtumaan osallistuminen matkustamista ja yöpymistä. Rahan vastaanottaminen aina lainvastaista Lahjan vastaanottaminen voi olla hyväksyttävää, jos lahja on arvoltaan vähäinen tai liittyy merkki- tai juhlapäivään, ja on tällaisena lahjana tavanomainen. Yksityisiltä henkilöiltä tai yrityksistä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- ja muita lahjoja. Rahan vastaanottaminen virka- ja luottamustoimeen kuuluvassa asiassa tai yhteistyötahon lahjana on aina lainvastaista. Myös lahjakortti on verrattavissa käteiseen rahaan. Paljon tarjoilua sisältäville matkoille kielto Yritysten ja muiden ulkopuolisten tarjoamiin matkoihin on syytä suhtautua pidättyvästi. Matkan hyväksyttävyydessä kiinnitetään huomiota matkan arvoon, ohjelmaan ja luonteeseen. Luonteeltaan virkistysmatkanomaisiin reissuihin tulee suhtautua erityisen pidättyvästi. Matkaan on syytä suhtautua kielteisesti, jos siihen liittyy paljon tarjoilua tai muuta kestitystä ja työluontoista ohjelmaa on vähän. Lähtökohtana vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa on henkilön oma arvio toiminnan hyväksyttävyydestä. Vaikka etujen vastaanottaminen ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, saattaa tulkinnanvaraisten etujen vastaanottaminen aiheuttaa negatiivista julkisuutta. Tarjotuista eduista on aina mahdollista kieltäytyä. Yli 2 000 euron edustaminen hallitukseen Kaupungin edustamisesta ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta sekä edustustilaisuuksien järjestämisestä päättää kaupunginjohtaja määrärahojen rajoissa. Tavanomaisista poikkeavista edustustilaisuuksista päättää kaupunginhallitus. Näitä ovat tilaisuudet, joissa kustannukset ylittävät 2 000 euroa tai määrärahaa ei ole varattu. Myös sidosryhmätoimintaan pätevät ehdot kustannuksista ja määrärahoista. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsittelee ohjetta vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta ja edustamisesta maanantaina 14. tammikuuta. Kaupunginhallitus antoi samalla ohjeen konserniyhtiölleen siitä, että näiden hallitusten tulee antaa kaupungin ohjeiden pohjalta omat ohjeet vieraanvaraisuudesta ja edustamisesta.