Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Linnuilla on pesimärauhansa

Lintuvesillä tulee olla vastuullinen lintujen pesimärauha-aikaan. Lintujärviin kuuluu reheviä ja matalia pikkujärviä, jokia ja lahtia. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti vesistöjä ruopattaessa, vesikasvillisuutta niitettäessä, ranta-rakentamisessa, rantapuustoa ja –pensaikkoa raivattaessa ja vesillä liikuttaessa. Lintuvesillä tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä 15.4.–15.7. Kurjen, kaulus-haikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31. elokuuta saakka. Luonnonsuojelulain mukaan on kiellettyä rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden: Tahallinen tappaminen tai pyydystäminen. Pesien, munien ja muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. Tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muutonaikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu. Luodot, metsät, suot ... Lintuluodoilla tulee välttää häirintää 15.4.–31.7. Avoimet ja vähäpuustoiset luodot ovat usein linnustollisesti arvokkaita. Lintuluotojen tyypillisiä lajeja ovat muun muassa selkälokki, kalalokki, naurulokki ja kalatiira. Pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana. Veneiltäessä kannattaa pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua. Kaakkurin ja kuikan pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti rantarakentamisessa ja alueella liikuttaessa esimerkiksi veneilyn, kalastuksen tai retkeilyn yhteydessä 15.4.–31.8. välisenä aikana. Linnuston kannalta erityisen arvokkaita ovat muun muassa suolampareet ja soiden sekä metsien vaihettumisvyöhykkeet. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää myös suo-ojituksissa, metsänhakkuissa ja turpeenotossa. Häiritseviä toimenpiteitä tulee välttää 15.4.–31.8. välisenä aikana. Metsät ovat uhanalaisten lintulajien tärkeä elinympäristö. Metsälintujen pesimärauhan turvaaminen olisi hyvä huomioida hakkuissa, metsäautoteitä rakentaessa, metsäojituksissa ja maa-ainesten otossa. Petolintujen pesäpaikoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä lajista riippuen 15.2.–31.8. välisenä aikana. Koirankuri muistettava Tässä yhteydessä on jälleen kerran muistutettava myös koirakurista lintujen pesimäaikaan. Metsästyslaissa säädetään: Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Järjestyslaissa on tiukempi säännös. Taajamassa koira on aina pidettävä kytkettynä. Edellä mainituista säännöksistä on vähäisiä poikkeuksia.Koirien kiinnipitovelvollisuus turvaa osaltaan lintujen ja muiden eläinten pesimärauhaa. Lisäksi kissojen omistajien on valvottava kissojen vapaana kulkemista niin, etteivät ne pääse häiritsemään lintuja tai niiden pesintää. Valtaosa koirien omistajista on vastuullisia ja ottaa huomioon esimerkiksi lintujen pesintäkauden. Mutta on havaittavissa myös valitettavasti niitä, jotka eivät tunne riittävää vastuuta.