Kaupungin viestinnän pitää olla avointa, rehellistä ja selkeää

Mänttä-Vilppulan kaupunki sai uuden viestintästrategian.

Mänttä-Vilppulan kaupunki sai uuden viestintästrategian. Kuntalaki edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta ja luo raamit kuntaviestinnälle.

26.12.2022 17:00

Mänttä-Vilppulan kaupunki ohjeistaa uudessa viestintästrategiassaan sisäistä ja ulkoistaa viestintäänsä. Kaupunginhallitus hyväksyi 20-sivuisen strategian 19. joulukuuta.

Strategia antaa pelisäännöt siitä, miten eri tilanteissa tiedotetaan, ja kuka asiasta tiedottaa.

Seuraavassa strategiassa olevia linjauksia. Kaupungin viestintä on ohjeen mukaan avointa, vastuullista, vuorovaikutteista, rehellistä ja selkeää. Viestintästrategia koskee kaikkia kaupungin työntekijöitä, toimialoja ja luottamushenkilöitä.

Viestintästrategia koskee kaikkia kaupungin työntekijöitä, toimialoja ja luottamushenkilöitä. Kuvassa Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston viimeinen kokous joulukuussa vuonna 2022.

Päätöksenteosta, palveluista ja tapahtumista viestitään ja kerrotaan kattavasti ja ennakoivasti. Kunta tekee yhä aktiivisemmin yhteistyötä muiden toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. Hyvin suunniteltu ja laajaa asiantuntevuutta käyttävä viestintä käyttää luo uskottavuutta, itsevarmuutta ja pysyvyyttä. Mänttä-Vilppulan kaupunki laatii jatkossa vuosittain viestintäsuunnitelman, jonka pohjalta viestintää toteutetaan.

Tiedottamisperiaatteiden mukaan asioista tiedotetaan avoimesti ja ajantasaisesti. Kaupungin asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden tulee saada helposti tietoa kaupungin toiminnasta ja heillä on oikeus saada tietää, mitä vaikutusmahdollisuuksia on olemassa. Viestinnän nyrkkisääntö on, että asioista viestii se, joka tietää asiasta parhaiten.

Kaupungin henkilöstöä koskevissa asioissa tiedotetaan aina ensin henkilöstöä suoraan ja vasta sen jälkeen tarvittaessa ulospäin esimerkiksi medialle. Sisäisen viestinnän tulee olla suunnitelmallista ja kattavaa.

Jokainen kaupunkiorganisaatioon kuuluva on omalta osaltaan viestijä ja yhteistyön avulla luodaan hyvää kuvaa kaupungista. Tämä edellyttää vuoropuhelua ja yhteisten viestinnän periaatteiden noudattamista. Viestinnän tulee kehittyä ajan mukana.

Kaupunkikonsernin yhtiöt noudattavat kaupungin viestintäohjeita, poikkeuksena osakeyhtiölain piirissä olevat salassa pidettävät asiat. Yhtiöt vastaavat omasta tiedottamisestaan, mutta hyvä yhteistyö yhtiöiden ja kaupungin välillä on tärkeää.

Kriisi- ja erikoistilanteissa noudatetaan kaupungin kriisiviestisuunnitelmaa.

Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet ja nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä palvelualueiden johtajat huolehtivat siitä, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Kuntalaki edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta ja luo raamit kuntaviestinnälle. Kuntalain mukaan "Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoa kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä, päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa."

Salassapidettävät asiat

Kaupunki käsittelee asioita, jotka eivät Julkisuuslain mukaan ole julkisia.

Näitä ovat kunnan rikosilmoitus, kunnan valmiusasiakirjat, tarkastustiedot, asiakirjat jotka sisältävät kunnan tai tarjouksen tehneen tekijän liikesalaisuuksia, asiakirjat, jotka kaupunki on vastaanottanut tai laatinut työnantajan ominaisuudessa (työriidoissa, yhteistoimintamenettelyissä), ja jos tietojen luovuttaminen olisi ristiriidassa julkisen yhteisön työnantajaintressien kanssa.

Salassapidettäviä ovat oikeudenkäyntiasiakirjat, yksityisten henkilöiden tai yritysten ammattisalaisuudet, kaikki sosiaalihuollon asiakastiedot ja arkaluontoisina pidetyt tiedot, jotka koskevat yksityiselämää tai jotka sisältävät tietoja psykologisista testeistä, oppilashuoltoa koskevat tiedot ja henkilöiden yksityiselämää koskevat tiedot, esimerkiksi tiedot perhe-elämästä.

Näiden lisäksi esimerkiksi henkilötietolaki rajoittaa tietojen julkisuutta sekä erityislainsäädäntö sisältää tarkennuksia salassapidettäviin tietoihin.

Kaikki salassapidettävät asiakirjat on merkittävä salassapidettäväksi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luetuimmat

Mainos